Warunki gwarancji

Warunki gwarancji:

 

 1. PPHU KOMNET wyłącza prawo do rękojmi za wady Towarów.
 2. PPHU KOMNET gwarantuje sprawne działanie Towarów w okresie gwarancji wyszczególnionym na dokumencie sprzedaży PPHU KOMNET do KUPUJĄCEGO/NABYWCY w kolumnie „Gwarancja”, licząc od daty Sprzedaży.
 3. Towary oznaczone na dokumencie Sprzedaży PPHU KOMNET w kolumnie „ Gwarancja” symbolem GPxx nie podlegają gwarancji PPHU KOMNET lecz wyłącznie producenta Towaru i mogą być serwisowane wyłącznie w serwisie producenta, zgodnie z warunkami udzielonej przez niego gwarancji w karcie gwarancyjnej lub innym dokumencie,  również umieszczonym na stronie internetowej producenta lub pomiotu przez niego wskazanego.
 4. PPHU KOMNET  udziela gwarancji jakości wyłącznie na Towar oznaczony na dokumencie sprzedaży PPHU KOMNET do KUPUJĄCEGO/NABYWCY wyrażony w kolumnie „Gwarancja” w postaci xx, gdzie xx to liczba miesięcy udzielonej przez PPHU KOMNET gwarancji.
 5. PPHU KOMNET  na swój koszt zobowiązuje się w okresie gwarancji według swego wyboru do usunięcia wady lub wymiany na nowy Towar zakwalifikowany jako wadliwy.
 6. W przypadku, gdy Towar zakwalifikowany do wymiany jest niedostępny, PPHU KOMNET  zobowiązuje się do wymiany na nowszy model lub do wystawienia faktury VAT korygującej.
 7. PPHU KOMNET  zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od jej zgłoszenia a wady ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od daty uznania zasadności reklamacji. W przypadku konieczności wysłania Towaru do specjalistycznych serwisów, okres naprawy może zostać wydłużony maksymalnie do 28 dni roboczych. Naruszenie powyższych terminów będzie jednoznaczne z uznaniem przez PPHU KOMNET zasadności reklamacji w wyniku czego KUPUJĄCEMU/NABYWCY zostanie wystawiona przez PPHU KOMNET faktura VAT korygująca na reklamowany Towar.
 8. KUPUJĄCY/NABYWCA zobowiązuje się dostarczyć Towar ze stwierdzoną wadą do punktu serwisowego PPHU KOMNET (PLESZEW UL.BATOREGO 21), na własny koszt. W razie nie przedłożenia wraz z Towarem (kopii) dokumentu gwarancji wraz z dowodem zakupu oraz opisu objawów (wypełniona karta zgłoszenia reklamacyjnego), PPHU KOMNET zastrzega sobie prawo odmowy dokonania naprawy gwarancyjnej z uwagi na niedopełnienie przez KUPUJĄCEGO/NABYWCĘ warunków gwarancji.
 9. KUPUJĄCY/NABYWCA zobowiązuje się dostarczyć Towar ze stwierdzoną wadą w opakowaniu gwarantującym bezpieczny transport Towaru oraz kompletny (opakowanie, dokumentacja, sterowniki, kable itp.). W przypadku braku opakowania gwarantującego bezpieczny transport PPHU KOMNET może nie przyjąć Towaru do serwisu, w szczególności jeśli z powodu braku odpowiedniego opakowania Towar traci swoje właściwości.
 10. W przypadku niezachowania warunków gwarancji PPHU KOMNET ma prawo nie uwzględnić roszczenia z tytułu gwarancji.
 11. PPHU KOMNET  wyłącza obowiązek powiadomienia KUPUJĄCEGO/NABYWCĘ na piśmie o nieuwzględnieniu roszczenia gwarancyjnego.
 12. Utrata uprawnień z tytułu gwarancji następuje w przypadku, gdy uszkodzenia zostały spowodowane: szkodliwym promieniowaniem, urazami mechanicznymi, użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem, zwarciem instalacji elektrycznej, stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb lub numerów seryjnych bądź zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację.
 13. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (podana usterka nie występuje) PPHU KOMNET  pobierze opłatę za diagnostykę i ekspertyzę według cennika usług serwisowych dostępnego w siedzibie PPHU KOMNET oraz transport w wysokości zgodnej z tabelą kosztów transportu umieszonej na PORTALU  PPHU KOMNET, na którą wystawi Fakturę VAT tytułem: Poz. 1. Usługa diagnostyki i ekspertyzy; Poz. 2. Usługa transportowa. Termin płatności tej faktury VAT ustala się na 14 dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury
 14. Pojęcie "wady Towaru", o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, nie obejmuje konserwacji przewidzianych w instrukcji obsługi, wymiany i naprawy zużywanych w sposób naturalny podzespołów oraz ich zabrudzenia, wymiany materiałów eksploatacyjnych (także baterii i akumulatorów), a także instalacji i konfiguracji oprogramowania.
 15. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków wynikających z gwarancji stanie się niemożliwe, z przyczyn za które PPHU KOMNET  nie ponosi odpowiedzialności, niniejsza gwarancja wygasa. Powyższe zastrzeżenie dotyczy sytuacji, gdy PPHU KOMNET nabył Towar stanowiący przedmiot umowy gwarancyjnej od producenta lub dystrybutora, który znajdzie się w stanie upadłości likwidacyjnej, likwidacji, zaprzestania działalności lub zmieni zakres prowadzonej działalności w sposób uniemożliwiający spełnienie obowiązków gwarancyjnych..
 16. PPHU KOMNET  nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utracone dane i związane z tym następstwa oraz za poprawność działania oprogramowania.
 17. W przypadku powstania zaległości finansowych KUPUJĄCEGO/NABYWCY, względem PPHU KOMNET,  bądź jej następcy prawnego kontynuatora, właściciel Towaru oświadcza iż wyraża zgodę na zatrzymanie Towaru reklamowanego. Towar nie odebrany w ciągu 6 miesięcy od daty zgłoszenia reklamacyjnego ulega przepadkowi na rzecz PPHU KOMNET bądź jej prawnego kontynuatora.
 18. PPHU KOMNET  nie ma obowiązku dostarczenia KUPUJĄCEGO/NABYWCY zastępczego Towaru na czas trwania naprawy.